Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest osobiste przebycie i ukończenie questu.

Aby otrzymać zaświadczenie, Uczestnik przesyła na adres e-mail questy.lazarskie@vp.pl zgłoszenie, zawierające:

1. imię i nazwisko;
2. adres e-mail
3. skan lub zdjęcie prawidłowo wypełnionej krzyżówki, zawierające dodatkowo imię i nazwisko uczestnika.

W tytule wiadomości proszę wpisać „Zaświadczenie”.

Organizator dokonuje weryfikacji nadesłanego zgłoszenia poprzez sprawdzenie:
a) prawidłowości podanego hasła głównego przebytego questu;
b) prawidłowości pozostałych haseł krzyżówki;
W razie braków w zgłoszeniu (np. brak załączników, uszkodzone pliki), Organizator mają prawo odmówić wydania zaświadczenia.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Organizatora, uczestnik w ciągu 7 dni roboczych otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie questu.

Szczegółowy regulamin dostępny jest tutaj.


Projekt finansowany przez Miasto Poznań ze środków Rady Osiedla Św. Łazarz