Regulamin i RODO


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU „QUESTY ŁAZARSKIE”
 
WSTĘP
Witaj w serwisie „Questy Łazarskie”, który służy do aktywnego poznawania historii, kultury i przyrody wielu zakątków dzielnicy Św. Łazarz.
 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis „Questy Łazarskie” składa się z portalu internetowego www.questylazarskie.eu, którego administratorem i użytkownikiem jest Stowarzyszenie "Wirtualny Łazarz" z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Dmowskiego 12/14, nr KRS 0000665118.
2. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu „Questy Łazarskie” jest Stowarzyszenie "Wirtualny Łazarz" z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Dmowskiego 12/14, nr KRS 0000665118.
3. Użytkownik portalu internetowego „Questy Łazarskie”  jest zobowiązany do przestrzegania postanowień tego Regulaminu.
4. Korzystanie z serwisu „Questy Łazarskie” jest nieodpłatne.
 
§ 2 ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO
1. Portal internetowy „Questy Łazarskie”  umożliwia Użytkownikom:
a) wyszukiwanie i pobieranie questów w formie ulotek do samodzielnego wydruku;
b) uzyskiwanie informacji o aktualnych wydarzeniach, konkursach, promocjach itp. – w formie artykułów na portalu;

§ 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
I. Prawa autorskie
1. Zabronione jest kopiowanie i publikowanie jakichkolwiek treści zawartych w serwisie „Questy Łazarskie” w innych mediach, w szczególności na innych stronach internetowych, w publikacjach drukowanych, w prezentacjach multimedialnych, materiałach szkoleniowych i wszelkich innych dokumentach bez zgody właścicieli serwisu „Questy Łazarskie”. Wszelkie materiały zawarte w serwisie „Questy Łazarskie”  mogą być wykorzystywane wyłącznie na użytek niekomercyjny.
2. Z zastrzeżeniem odrębnych umów licencyjnych lub promocyjnych, Współwłaściciele serwisu „Questy Łazarskie”  nie wyrażają zgody na poniższe:
a) licencjonowanie lub sprzedaż questów zawartych w serwisie „Questy Łazarskie”;
b) wykorzystanie questów do innych celów niż osobisty, niekomercyjny użytek;
c) modyfikowanie, wprowadzanie zmian czy tworzenie jakichkolwiek prac pochodnych na bazie questów zawartych w serwisie „Questy Łazarskie”;
f) usuwanie, zmianę czy zasłanianie wszelkich znaków towarowych, znaków handlowych oraz innych znaków własności pojawiających się w questach zawartych w serwisie „Questy Łazarskie”.
 
§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELI SERWISU „QUESTY ŁAZARSKIE”
1. Administrator serwisu „Questy Łazarskie” nie bierze odpowiedzialności za wady techniczne oraz prawne oferowanych usług, jednakże dokładają wszelkich starań, by serwis „Questy Łazarskie” działał prawidłowo. Wszelkie usterki / problemy należy zgłaszać na adres questy.lazarskie@vp.pl.
2. Administrator serwisu „Questy Łazarskie” dokładają wszelkich starań, by wszystkie questy prowadziły użytkownika precyzyjnie w terenie i umożliwiały dotarcie do miejsca docelowego, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy i problemy napotkane na trasie questu. Ewentualne problemy z funkcjonowaniem danego questu należy zgłaszać na adres questy.lazarskie@vp.pl. Quest, do którego użytkownicy zgłaszają krytyczne uwagi może zostać czasowo lub całkowicie wyłączony.
3. Administrator serwisu „Questy Łazarskie” dokłada wszelkich starań i środków, aby nie było przerw w jego działaniu, jednak nie wyklucza, iż może nastąpić czasowe lub całkowite zawieszenie jego dostępności. Z tytułu takich działań nie przysługują Użytkownikowi żadne prawa do roszczeń odszkodowawczych.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie zarejestrowani Użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w serwisie „Questy Łazarskie”. Korzystanie z serwisu „Questy Łazarskie” po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody.
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Wirtualny Łazarz z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Dmowskiego 12/14.
2.    Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych: wirtualnylazarz@gmail.com
3.    Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów - np. jeśli wyrazi Pani/Pan chęć otrzymywania naszego newsletter’a
b)    Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – np. jeśli Pani/Pan korzysta z portalu www.questylazarskie.pl.tl lub bierze udział w naszym projekcie
c)   Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. podczas rekrutacji
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Projekt finansowany przez Miasto Poznań ze środków Rady Osiedla Św. Łazarz